Logo

Maraton online z Przedsiębiorczą Kobietą - Sukces niekoniecznie w szpilkach

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Klauzula RODO:

  • Administratorem danych osobowych Uczestnika Szkoleń jest Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000221528, NIP: 5252316840, REGON: 015869315.

  • Podanie Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club danych osobowych w celu organizacji szkolenia jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w szkoleniu.

  • Dane osobowe Uczestnika Szkolenia nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  • Uczestnik Szkolenia posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także praw do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

  • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik Szkolenia posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: daneosobowe@sfbcc.org.pl pocztą tradycyjną na adres: Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa; lub wycofać osobiście w siedzibie Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club pod adresem: Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych będzie usunięcie z Listy Uczestników lub Listy Rezerwowej.

  • Dane osobowe Uczestnika Szkolenia nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  • Uczestnik Szkoleń ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Szkoleń narusza przepisy RODO.

  • Regulamin wydarzenia do przeczytania pod poniższym linkiem
    https://docs.google.com/document/d/1m6HaQnKWh7t9HmRTFru4CZ5faXtySvrwIsdo7UwKxo4/edit?usp=sharing